Privatlivspolitik

Privatlivspolitik SPS-Vejlederne


I denne privatlivspolitik, finder du oplysninger om, hvordan vi behandler persondata i SPS-regi.


Det skal understreges, at der bevidst ikke behandles persondata på SPS-Vejledernes

hjemmeside, og derfor bruges der ikke cookies. 

 

Dataansvarlig 

SPS-Vejlederne og vores vejledere sikrer, at dine persondata behandles i overens-

stemmelse med lovgivningen.  


Hvilke data indsamles 

SPS-Vejlederne tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år), som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel. 

Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan tilbyde dig den bedst mulige SPS-vejledning.  


Oplysninger du selv afgiver i forbindelse med SPS-vejledningen 

SPS-Vejlederne behandler også data, som du aktivt afgiver til os eller gennem skolen, du er indskrevet på.  


Eksempler på data, som du selv aktivt afgiver, er: 

  • Navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer og e-mail 
  • Oplysninger om mental og fysisk tilstand  
  • Oplysninger sendt på e-mail eller sms 

 

Anvendelse og opbevaring af indsamlede data 


Formål med indsamling 

Vi indsamler og behandler som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at vi kan udføre SPS-vejledning.   

 

Opbevaring af data 

Noter og andre fysiske dokumenter er forsvarligt låst inde, når de ikke er i brug. Oplysningerne - både digitale og fysiske - opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og de slettes, når du ikke længere modtager SPS-vejledning. Dog skal dokumentation for afholdte SPS-timer opbevares i 5 år.  

 

Videregivelse af oplysninger 

SPS-Vejlederne videregiver udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik. Det betyder i praksis, at SPS-Vejlederne kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed.  

SPS-Vejlederne anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os. 

 

Sikkerhed 

SPS-Vejlederne beskytter dine persondata og behandler alle personfølsomme data i overenestemmelse med gældende lovgivning. 

 

Dine rettigheder  

Retten til indsigt: Du (eller dine forældre) kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig (eller dem), hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra jer), hvem vi evt. videregiver personoplysningerne til samt på hvilket grundlag, vi evt. overfører personoplysningerne.  Retten til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om andres oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22. 

 

Retten til indsigelse: Du (eller dine forældre) kan gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger, hvis dine/jeres interesser i ikke at få behandlet personoplysninger, går forud for SPS-Vejledernes legitime interesser i at kunne foretage behandlingen, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.


Retten til berigtigelse: Du (eller dine forældre) kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig eller jer, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen. 


Retten til begrænsning af behandlingen: Du (eller dine forældre) har ret til at få begrænset vores behandling af personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen. 

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet 

SPS-Vejlederne er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af dit privatliv i forbindelse med brug af vores websted eller ved anden håndtering af dine data, kan du klage til Datatilsynet. 

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor: 

 

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. 
1300 København K 
Telefon: 33 19 32 00 
Fax: 33 19 32 18 
Mail: dt@datatilsynet.dk 
www.datatilsynet.dk